полезен блог за фирмаджии

Защо е добре да съществуват колекторски компании като ЕОС Матрикс?

Все още този тип бизнес в България има много противоречива слава, което се отразява на доверието към него. Това становище обаче е повече от нерелевантно в съвременните условия, а потребителите е добре да научат някои основни неща, за това защо е добре да съществуват колекторските фирми и в частност ЕОС Матрикс.

ЕОС Матрикс е част от международната финансова група EOS Group, която има повече от 60 дъщерни компании в над 25 държави, където предлага своя 43-годишен опит в събирането и над 30-годишен опит в изкупуването на вземания. За този дълъг период на съществуване, групата е установила единен Етичен кодекс и високи стандарти на работа, които се внасят като ноу-хау във всяка една фирма под шапката й. В България ЕОС Матрикс съществува от повече от 15 години и прилага международно приети добри практики, посредством своите над 350 висококвалифицирани служители, работещи в два колцентъра в страната.

Съществуването на компании, занимаващи се с изкупуване, събиране и управление на вземания, спомага за връщането на ликвидността обратно в икономическия цикъл, като намалява нивата на несъбраните вземания и минимизира разходите за събирането им. Когато компаниите се възползват от услугите на ЕОС Матрикс, те освобождават човешки и финансов ресурс, който може да бъде насочен към развиване на основната дейност на компанията. В същото време, върнатите от колекторската фирма средства се използват за погасяване на собствени задължения, съществуващите работни места се запазват, а се дава предпоставка да се разкрият и нови, тъй като тези средства могат да бъдат използвани и за разширяване на бизнеса. Така например, ежегодното проучване, провеждано в 16 европейски държави от EOS Group „Навици за плащане в Европа“ за 2017г., показва че 56% от компаниите използват върнатите средства за за погасяване на собствени дългове, а 45% – за създаване на нови работни места. Голяма чат от фирмите ползват средствата за различни видове инвестиции – 41% в разрастване на пазарния дял, а 34% ги влагат в научна и развойна дейност.

Това движение на парите се отразява добре на покупателната способност на хората, които започват да имат по-висок стандарт на живот, да потребяват повече стоки и услуги.

Но работата на колекторските компании не е обвързана единствено с това да събират просрочените вземания. Една от основните роли на служителите по събиране и управление на вземания е да извършват консултантска и медиаторска функция между своите клиенти и техните нередовни платци. Например, при настъпила подобна неблагоприятна ситуация за потребителите, е важно те да бъдат консултирани професионално и им се предложат различни варианти, по които могат да се издължат, според ситуацията, в която се намират.

В кой сектор в България да развивам дейността си?

Българската икономика е сравнително индустриализирана със средно развит частен сектор и запазен ограничен брой държавни предприятия. През 2018 година като най-предпочитани сектори за развитие на бизнеса са автомобилната индустрия и фармацията. Те предлагат добра перспектива и устойчив растеж. В последните години автомобилната индустрия в България се възроди, поради увеличения интерес на чуждестранните компании, които отварят производства у нас. Фармацията бележи стабилно развитие и устойчив растеж. Това се отнася както за хуманитарната, така и за ветеринарната фармация. Търсенето на лекарства постоянно нараства поради застаряващото население и многобройните болести.

Като най-рискови и непредпочитани се определят секторите – строителство и транспорт и енергетика. Оборота на фирмите, развиващи дейността си в последните два сектора постоянно спадат, като тази тенденция се наблюдава в световен мащаб, не само за България. Строителството е в силна зависимост от големите инфраструктурни проекти, който са финансирани с европейски средства. В България е развит основно надземният транспорт.

Основни проблеми пред българските фирми са недостатъчния капитал за извършване на международна търговия и посрещане на настъпилите задължения; липса на подходящо квалифициран персонал; недостиг на международни партньори; необходимост от изготвяне на регулярни справки относно състоянието и дейността на фирмата; нужда от качествен и компетентен управленски екип. Всяка сфера в икономиката дава възможности в различен мащаб. По-трудното идва, когато вече е създадена фирма и тя трябва да се наложи на пазара и да устои на препятствията във времето.

Най-старият бизнес

Бизнес на 14 века. Така може да се нарече компанията „Конго гуми“ (Kongo gumi), която е създадена през 578 година и се е специализирала в изграждането на будистки храмове. Това е семеен бизнес и като доказателство за това може да послужи създаденият през XVII век свитък с дължина над 3 метра, на който са изписани имената на над 40 поколения от фамилията Конго, които са управлявали компанията. Когато в семейството няма мъж, който да наследи семейния бизнес, съпругът на дъщерята поема управлението му. Разпространението на будизма в Япония, както и правилният мениджмънт и гъвкавостта на ръководството по време на криза прави „Конго гуми“ успешно препитание за поколения наред. Въпреки дългогодишната история и успехи на компанията, краят й настъпва през 2006 г, в резултат на спукването на „икономическия балон“ през 1992-93 година. „Конго гуми“ задлъжнява много, поради изтеглените кредити в голям размер. Страната изпада в рецесия и активите на компанията, които служат като гарант за дълговете й, рязко губят стойността си. Като допълнение към икономическата криза се явява и културната такава – намалява нуждата от построяване и поддържане на храмове. През 2007 година „Конго гуми“ окончателно обявява банкрут. Новите собственици, които изкупуват активите й я правят дъщерна фирма и запазват името й в знак на почит към дългогодишната й история.

Тази история е пример. Пример за упоритостта, усърдието и съхраняването на семейните ценности и традиции векове наред. Създаването на бизнес идея и реализирането й в най-подходящия момент разкрива таланта и правилния търговски нюх на един млад предприемач. В наши дни лесно се създава нещо, но трудно издържа във времето. Да запазиш нещо работещо векове наред е показател за качества, които малцина притежават.

Дългият уикенд – за или против?

За или против отработването на допълнителните дни, отпуснати покрай празниците сте? С последните промени в Кодекса на труда тази практика отпадна. Вече ще се почива единствено на датата на празника, а ако той се падне събота или неделя, почивен става и понеделника след празника. Дали това е по-удачното решение и за кого? Според данни от направено проучване, по-голямата част от представителите на бизнеса са на мнение, че удълженият уикенд пречи на работния процес и на резултатите от него. Загубите са значителни. Пък и последващата шест дневна предстояща работна седмица, значително увеличава недоволството и непродуктивността на служителите.

Въпреки взетите решения и сега съществуват индивидуални практики по вземане на ден отпуска и сливането му с празниците. По този начин си изразходваме полагащата се платена отпуска, която така или иначе трябва да ползваме до края на календарната година, за която се отнася или до шест месеца броени от началото на следващата календарна година според Кодекса на труда. Това отново е начин за заобикаляне на изискванията от някои служители. Дали ако през седмицата празникът е в четвъртък  петъкът ще ни е по-продуктивен, отколкото съботата, която ще отработваме петъка след празника, това е друг въпрос.

Предизвикателствата пред бизнеса през новата година

Пред фирмите винаги има определен брой предизвикателства, с които те трябва постоянно да се справят, за да съумеят да се задържат колкото е възможно по-дълго на пазара. Непрекъснатото развитие на новите технологии и тенденции подтикват фирмите да се развиват.

Вече е много трудно да намерите световна компания в която има ясно изразена вертикална структура на развитие. Днес все повече и повече професионалистите се развиват и работят по различни проекти и дори дистанционно. Това създава така наречената мрежова структура на организациите, която в основата си цели да се намали йерархията и да се засили самоуправлението и самоорганизацията на екипите.

Все повече се механизира работния процес, което дава възможност на човешките същества да вършат това, за което са предвидени, а именно – да изобретяват, творят и създават. Ролата на лидерите също се променя. Тъй като, както казахме това е епохата на мрежовата организация, където екипите сами поемат отговорност за служебните си задължения, мениджърите на екипи се превръщат от хората, които следят за разпределението на задачите и изпълнението им, в лидери, които се стремят да осигурят подходящи условия на труд, за да могат служителите да постигат все по-добри резултати.

Предлагането на смисъл е също основно предизвикателство пред компаниите в новото време. За да задържат талантливите кадри, те трябва да предоставят интересна и разнообразна работа, така че служителите да задоволяват естествената си потребност от това да осмислят ежедневието си.

 

Годишната равносметка на една фирма

Края на годината е времето, в което всеки отделен човек прави равносметка за изминалия период и прави оценка за това дали той е бил положителен или отрицателен. Същото важи и за фирмите, които на базата на постигнатите резултати преценяват дали периодът е бил ползотворен или има още на къде да се работи. Като цяло винаги има още какво да се работи, за да се подобри нивото на фирмата, но трябва да се отчетат фактори като това дали поставените цели са били постигнати и какъв е ефекта от тях.

Като манифест за следващата година, е добре да се поставят нови цели, които да спомогнат за по-нататъшното развитие на фирмата. Също така е добре да се отчете дейността и усилената работа на служителите, които работят във фирмата. Винаги е добре да поднесете комплимент към служителите си, които са се трудили усърдно, за успеха на вашите проекти.

Когато сте собственик на малък или среден бизнес, а и не само, но особено силно се усеща в този тип фирми, ролята на служителите. Докато в големите корпорации индивида е една незначителна единица, чието дело не може да окаже особено влияние, било то положително или отрицателно, то в по-малките фирми всеки член на екипа е важна част и приносът му е от голямо значение за напредъка.

Собствениците на фирми, които осъзнават това и правят всичко възможно да задържат способните служители, се развиват по-добре и бележат много по-положителни резултати от своите конкуренти.

И ето, че на края на годината трябва да се поставят нови по-високи цели. Какви ще бъдат вашите?

Най-влиятелните фирми в света

Към края на 2017-а година повечето икономически издания започнаха да правят класации на световните компании, които оперират на световните пазари. Според американското издание Fortune едни от най-влиятелните фирми в света остават Aplle и Volkswagen със съответно $215.6 млрд. и $240.2 млрд. приход за 2017-а.

Ето и първите десет места:

10. Exxon Mobil (САЩ) – $205 млрд.

9. Apple (САЩ) – $215.6 млрд.

8. Berkshire Hathaway (САЩ) – $223.6 млрд.

7. Royal Dutch Shell (Холандия) – $240 млрд.

6. Volkswagen (Германия) – $240.2 млрд.

5. Toyota Motor (Япония) – $254.7 млрд.

4. China Natural Petroleum (Китай) – $262.6 млрд.

3. Sinopec (Китай) – $267.5 млрд.

2. State Grid (Китай) – $315.1 млрд.

1. WalMart Stores (САЩ)  – $485.8 млрд.

Трудно ли е на фирмите да оцелеят?

В днешно време е много трудно на една фирма да се задържи дълго време на пазара. За да може това да се случи то трябва да се случат, то трябва да се следват няколко основни правила, които не гарантират 100%-тов успех, но със сигурност ще ви помогнат да се развивате добре.

1. Следете новите тенденции в бранша и се старайте да сте в крак с тях. Това ще ви направи конкурентоспособни и ще имате по-голям шанс да се задържите на пазара.

2. Постарайте се да съберете колектив от способни и енергични хора, които харесват това, което правят. Само така бизнесът ви ще просперира. А най-важното е, като намерите способни и енергични личности да им осигурите подходяща среда за работа, така че да се чувстват добре и да се задържат дълго време при вас.

3. Осигурявайте конкурентни заплата. Всички работят за пари. И колкото и да им харесва дадена работа, ако заплащането не е достатъчно, за да могат да посрещнат месечните разходи, това няма да ги задържи дълго време във фирмата.

4. Освен доброто заплащане, отношението към вашите служители трябва да бъде добро. Защото трябва да сте наясно, че един от основните фактори, за да върви бизнесът ви напред и да се развива са вашите служители. Разбира се и доброто управление, но човешкият ресурс си остава основен и движещ фактор за успеха на една фирма.

Фондацията на адвокат Янко Янев помага на пострадали при ПТП

Адвокат Янко Янев е основоположник на Фондация „За пострадалите“, която оказва помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия. Благодарение на екипа от професионалисти можете да защитите правата си в започналото наказателно производство за установяване на виновника за катастрофата. Юристите от Фондацията оказват съдействие в хода на производството, в неговата досъдебна и съдебна фаза пред всички органи, а първоначалната консултация е напълно безплатна.

Много хора не са наясно с размерите на обезщетенията, които им се полагат при настъпване на пътно произшествие или друго застрахователно събитие, а още по-малко са наясно с факта, че застрахователят е длъжен да заплати цялото лечение и всичко, което е свързано с него – рехабилитация, възстановяване и др.

Самият адвокат Янко Янев започва да се занимава усилено със застрахователни казуси, след като лично преминава през труден период през 2008-а година, когато претърпява тежък пътен инцидент, след който едва не остава парализиран.

Юристът е роден през 1974-а година в град Хасково. Висшето си образование, със специалност магистър по право, завършва в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Задължителният си едногодишен стаж изкарва в град София, а през 2001-а година започва своята адвокатска практи в известна софийска кантора. Няколко години по-късно разкрива собствена кантора, като привлича екип от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен опит в областта на застраховането, гражданското и търговското право и недвижимите имоти.

През годините разкрива офиси на кантората си в Пловдив и Велико Търново, а той и екипът му приключват успешно стотици дела. Кантората израства като една от водещите в бранша.

Със създаването на фондация „За пострадалите“ адвокат Янко Янев се старае да предостави безплатна и компетентна консултация на всеки пострадал, а при необходимост и да осигури адекватна защита на техните права. Проблемите със застрахователите идват заради не добрата осведоменост на хората и техния отказ да се доверят на опитните професионалисти в сферата. Поради тази причина застрахователите често предлагат своя интерпретация на законите и по този начин ощетяват потърпевшите със значителни суми пари.  Адвокат Янко Янев и неговият екип се стараят да предотвратяват подобни практики.

Аз бизнесменът

Съществува една порода бизнесмени в България, които си нямат и понятие от това какво означава да имаш собствен бизнес и да управляваш хора. Съвсем скоро докато се подстригвах ми стана особено любопитен разговорът на фризьорката с една друга дама, които разгорещено обсъждаха някой техен общ познат.

Клиентката се възмущаваше, как така тези хора уж имат нещо собствено и в същото време работят постоянно и нямат време да си починат… защото, видиш ли, служителите им постоянно излизали в отпуск.

Възмутих се на ум и също толкова на ум се и засмях гръмогласно. Това изказване показваше пълното и тотално неразбиране на тази жена, какво означава да си собственик на бизнес. Да управляваш хора и да развиваш бизнесът си.

На първо място трябва да се прави разлика между шеф и лидер. Шефът е именно този индивид, който е собственик на бизнеса, раздава “заповеди”, гледа изпод вежди, сърди се когато нещо не е изпълнено по точния начин, дори и служителят да няма реална вина за това и налага глоби. Този тип хора обичат да имат и най-важното – да упражняват власт над останалите. Правят го със садистично и арогантно задоволство и на всичкото отгоре се държат така със служителите си, все едно те са им длъжни да работят извънредно и че той (шефът) е благоволил да им даде работа.

Лидерът е човекът-двигател. Той ръководи, показва как да се вършат нещата, прави всичко, което служителите му и много повече. Остава най-късно и идва най-рано на работа. Прави всичко възможно служителите му да се чувстват добре на работното си място, защото е напълно на ясно, че тези хора са решили да дават знанията и уменията си именно на него.

Това са качества, които все повече работодатели трябва да усвоят.